Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на общински съвет-Крушари на 29.03.2018 г. от 14.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.03.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                        
                                                         Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
 
1. Годишен доклад за наблюдението на  изпълнението на Общинския план за развитие на община Крушари 2014-2020 година за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
2. Информация за работата на Общинската комисия за безопасност на движението по пътищата в Община Крушари за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
3. Отчет за дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност за 2017 година.
                                                                             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
4. Информация за дейността на полицейски участък Крушари  през 2017 година. 
 
   Докладва: Началника на У“П“ Крушари
 
5. Докладна записка относно приемане  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за управление и финансиране на дейностите по третиране на битови и строителни отпадъци на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидатства с проект „Изграждане на временно защитно покритие на крипти в Епископски базилики  № 3 и № 4, находящи се в обект „Антична крепост „Залдапа“ в месността „Калето“ в землището на с. Абрит, община Крушари, област Добрич.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Крушари в полза на АСП, обезпечаваща 100% от стойността на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ BG05FMOP001-3.002.-0224-C001.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
 
8. Отчет за дейността на  Футболен клуб  „Заря-2006“ през 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината   
          
9. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай