Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 28.06.2018 г. от 10.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.06.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                            Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Информация за състоянието на административното обслужване в община Крушари.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
    
3. Информация за дейността на Защитено жилище с. Крушари през 2017 година.
 
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Информация за дейността на пенсионерските клубове в община Крушари през 2017 година .                                                                
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай