Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на Общински съвет с. Крушари на 11.07.2018г.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 11.07.2018 г. от 10.15 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 

                                                       Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

          1.Докладна записка относно създаване на социално предприятие за осигуряване на заетост по проект „ Социално предприятие Крушари“ BG05M9OP001-2.010-0213 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

         Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ: /П/

Председател на Общински съвет Крушари


 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай