Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 26.07.2018 г. от 10.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 26.07.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                              Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и неговите комисии за периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно  приемане отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Крушари за първото шестмесечие на 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2017 година.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно приемане на годишен  отчет за състоянието на общинския дълг  на Община Крушари към  31.12.2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за  първото шестмесечие на 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно промяна на капиталовата програма по бюджет 2018 година.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане на отчет за събраните и несъбрани приходи от местни данъци и такси  за първото шестмесечие на 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общински съвет Крушари  за периода от 01.04.2018 до 30.06.2018 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
9. Отчет за разходваните средства за командировки от Кмета на Община Крушари  за периода от 01.04.2018 до 30.06.2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
             
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства  за обезпечаване на учебния процес, извън  осигурените по  стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелки от І до ХІІ  клас, с  по-малко от десет ученици  в клас в  СУ „Хр. Смирненски” с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай