Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 13.09.2018 г. от 14.00 ч.

     На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 13.09.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                                           Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
                      
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определянето размера на местните данъци .
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
2. Предложение относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 година  
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Предложение относно продажба  на УПИ IІІ-общ., УПИ IV-общ. и УПИ V-общ. в кв.10 по плана на с.Лозенец.
           
    Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно обявяване на недвижими имоти, собственост на Община Крушари за публична общинска собственост.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища и отводнителни канали на територията на Община Крушари, собственост на Община Крушари за стопанската 2018/2019 г. 
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор 40097.29.46 по КК на с.Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно учредяване право на прокарване през общински поземлен имот №000113 с начин на трайно ползване-полски път по КВС на с.Александрия.
          
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Предложение относно предоставяне на 3 600 лв. на народната певица Добра Савова от с. Коритен за издаване на компактдиск с нейни песни.
 
   Докладва:Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
9. Докладна записка относно  приемане на Наредба № 24 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Крушари.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно приемане на отчета по изпълнението на Общинската програмата за закрила на детето за 2017 г и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства  за обезпечаване на учебния процес, извън  осигурените по  стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелки от І до ХІІ  клас, с не  по-малко от десет ученици  в клас в  СУ „Хр. Смирненски” с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелки  с  не по-малко от десет ученици  от два  класа в ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън осигурените по стандарта за съответната дейност,  при формиране на   паралелка,  с  по-малко от десет ученици  в клас в  ОУ „Отец Паисий“ с. Лозенец, общ. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
14.Информация за състоянието на материалната база и готовността на училищата и детските градини  за учебната 2018/2019 година.
 
   Докладва:Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
15.Докладна записка относно промяна в наименованието на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Крушари.
          
  Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
         
16.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай