Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 13.12.2018 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 13.12.2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                            
                                                                     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Годишен план за работата на Общински съвет с. Крушари за 2019 година.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно приемане на Календарен график за провеждане заседания на Общински съвет с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
3. Предложение относно одобряване на план-сметка да дейността по чл.66 ал.1 от ЗМДТ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 година  на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно предоставяне на средства на „Диагностично-консултативен център-II-Добрич“ ЕООД.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Предложение относно разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ №40097.29.15 по КК на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно информация за дейността на Центъра за социална рехабилитация  и интеграция-Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Крушари за 2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Питания и отговор на питания.
 
9. Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари


 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай