Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на етерично-маслени култури“ разположени в землището на с.Добрин, ЕКАТТЕ 21470, общ.Крушари, обл.Добрич.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

/По приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, посл. изм. и доп, ДВ бр.12 от 2016г, в сила от 12.02.2016г/

за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на точки 1, буква „в“ и 2,буква „г“ от списъка на категориите и дейностите в Приложение 2 към чл. 93, ал.1,т.1 на ЗООС-(посл.изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и дълбоки сондажи за водоснабдяване(невключени в приложение №1) ,

„Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на етерично-маслени култури“ в поземлен имот (ПИ) с номер 024003 (за изграждане на водовземното съоръжение и система за капково напояване на 89дка реална част от него, образуван от ПИ с номер 024001), с площ 307 518кв.м., начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта(276 767кв.м) и трета(30 752кв.м) и система за капково напояване на 211дка в ПИ с номер 024002 (образуван от ПИ с номер 024001),с площ 213 839 кв.м, начин на трайно ползване-нива, категория на земята при неполивни условия-четвърта(192 455кв.м) и трета(21 384кв.м), разположени в землището на с.Добрин, ЕКАТТЕ 21470, общ.Крушари, обл.Добрич.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай