Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ УТ-09-1738/31.03.2020г.

Изх. №УТ-09-1738

31.03.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Крушарина основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ ХХІ в кв. 30 и улична регулация от ОТ 103 до ОТ 104 по регулационния план на с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич.

Територията, предмет на подробния устройствен план, е в обхвата на уличната  регулация от ОТ 103 до ОТ 104, която се предвижда да се присъедини към УПИ ХХІ в кв. 30. Новообразуваният УПИ получава номер ХХХVII, като запазва отреждането си за „административно обслужване.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай