Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№УТ-04-2619/28.05.2020г.

 Изх.№УТ-04-2619

28.05.2020г.

 

 

 

 

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че с Решение №6/69 от 15.05.2020г. на Общински съвет – Крушари се разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ IX–561 и УПИ X-561 в кв. 32, УПИ VII-543 в кв. 33, УПИXXXVII-569 в кв. 60 и улична регулация между ОТ 67 и ОТ 68 по плана на с. Крушари.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай