Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на потребители за ползване на услуги в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Крушари“

 О Б Я В А

 

Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Крушари“, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Община Крушари обявява процедура за подбор на потребители за ползване на следните услуги:

-           Доставка на храна, хранителни продукти

-           Доставка на продукти от първа необходимост, включително лекарства

-           Заплащане на битови сметки

-           Заявяване и получаване на неотложни административни услуги                                              

Предоставянето на услугите се извършва със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора.

Изисквания към потребителите на услуги:

Кандидатите е необходимо да са:

-           Възрастни хора, навършили 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

-           Лица с увреждания и членовете на семействата им;

-           Възрастни в риск;

За целите на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, „Възрастен в риск“ е лице, което е:

-           в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

-           в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

-           самотен родител с дете/деца до 12 г. възраст, който е в невъзможност да остави децата си сами.

Общински служители, наети в звено за патронажна грижа ще предоставят горецитираните услуги на потребители с настоящ адрес в Община Крушари, заявили необходимост от тях.

Крайният срок за изпълнение на проектните дейности и 31.12.2020 г.

Община Крушари ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще предоставят услугите на потребителите.

Кандидат-потребителите от целевите групи могат да заявяват желанието си за включване в проектните дейности всеки работен ден, считано от 01.09.2020 г. на телефон 05771/2024.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай