Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обява за подбор на служители за предоставяне на услуги в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Крушари“

 О Б Я В А

 

за наемане на служители по проект

 

Във връзка с изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Крушари“, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Община Крушари обявява процедура за подбор на служители за предоставяне на следните услуги:

- Доставка на храна, хранителни продукти;

- Доставка на продукти от първа необходимост, включително лекарства

- Заплащане на битови сметки

- Заявяване и получаване на неотложни административни услуги                                              

Предоставянето на услугите се извършва със средства на потребителите или с други средства, различни от проекта на следните групи потребители :

- Възрастни хора, навършили 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

- Лица с увреждания и членовете на семействата им;

- Възрастни в риск;

За целите на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“,  ще бъдат наети 4 лица от селата Крушари, Телериг, Коритен, Ефрейтор Бакалово. Кандидатите следва да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.

Кандидат-служители, наети в звено за патронажна грижа ще бъдат назначени по реда и условията на Кодекса на труда - на срочни трудови договори, при 8-часов работен ден, на длъжност „Доставчик (работник, изпълняващ доставки по домовете), като в основната си дейност ще предоставят горецитираните услуги на потребители с настоящ адрес в Община Крушари, заявили необходимост от тях.

Крайният срок за изпълнение на проектните дейности и 31.12.2020 г.

Община Крушари ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще предоставят услугите на потребителите.

 

Кандидат-служителите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление по образец - в деловодството на община Крушари в работното време на Общинска администрация до 28 август 2020 г.
  2. Автобиография.
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай