Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № УТ-09-5786/30.10.2020 г.

Изх.№УТ-09-5786

30.10.2020г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община  Крушари на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №11/117 от 24.09.2020 г. на Общинския съвет – Крушари, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ IX-561 и УПИX-561 в кв.32, УПИ VII-543 в кв.33,  УПИ ХХХVІІ-569 в кв. 60 и улична регулация между о.т. 67 и о.т. 68 по плана на с. Крушари, община Крушари.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, обл. Добрич, пред Административен съд – Добрич.

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.93 от 30.10.2020 г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай