Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № УТ-09-164/11.01.2021 г.

Изх.№УТ-09-164

11.01.2021г.

 

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

 

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №РД-08-24 от 08.01.2021г. на Кмета на Община Крушари се разрешава изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 40097.29.52 и ПИ с идентификатор 40097.29.53 по КК на с. Крушари, общ. Крушари.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай