Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-1367/16.03.2021г.

Изх. №УТ-09-1367

16.03.2021г.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          Община Крушари, област Добрич на  основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед №РД-08-124/15.03.2021г. на Кмета на Община Крушари е одобрен проект заизменение на ПУП-ПР за УПИ XXIV-686 и УПИ XXV-687 кв. 30и ПУП-ПЗ на новообразуван УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари с предназначение за „Обществено обслужване“.

       На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай