Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за Народно събрание 11 юли 2021

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 ОБЩИНА КРУШАРИ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ЗАЕТИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

  • 21.07.2021г. от 13:00ч. до 16:30ч.
  • от 22.07.2021г. от 08:30ч.  до 16:30ч.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ,  СТАЯ НОМЕР 102, ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ С АДРЕС:

С. КРУШАРИ „ УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ ” № 3-А  СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА ЗА СПРАВКА  И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ В СИК .

 


 Съобщение за гласоподаватели,

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Съгласно решение №350-НС/01.07.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец.

Заявлението се подава в периода от 01 юли 2021 г. до 11 юли 2021 г. (10 дни преди изборния ден и изборния ден включително).

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват ако до три дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на община Крушари.

 


График за получаване на книжа и материали от Секционните избирателни комисии на 10 юли 2021 г. от сградата на Община Крушари

 


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 


 СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – КРУШАРИ УВЕДОМЯВА,  ЧЕ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОБРИЧ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ОТ ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021Г.,В  ЗАЛАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

НА 05.07.2021Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ПО ГРАФИК, КАКТО СЛЕДВА:

 

ЧАС

СЕКЦИЯ №

        НАСЕЛЕНО МЯСТО

 

 

 

11:00 часа

082000001

Крушари

 

 

 

секция с машинно гласуване

 

082000002

Крушари  и Земенци

082000003

Бистрец

082000004

Северци

082000006

Лозенец

082000007

Полковник Дяково

082000009

Телериг

082000011

Ефрейтор Бакалово и Зимница

082000012

Коритен

 

 

9:00 часа

082000005

Загорци

 

082000008

Добрин

 

082000010

Габер и Огняново

 

082000013

Абрит

 

082000014

Александрия

 

082000015

Северняк и Поручик Кърджиево

 

082000016

Капитан  Димитрово

 

082000017

ДСХ – Добрин

 

 


 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Крушари Ви уведомява, че изплащането на възнагражденията на членовете на секционни избирателни комисии участвали в изборите за Народни представители на 11.07.2021 г. ще се извършва по следните начини:
  В брой на каса;
  По лична банкова сметка.
Ако желаете да Ви бъде заплатено по банков път, представете  удостоверение  за банкова сметка в  Звено за административно обслужване или на е-mail: krushari@ krushari.bg.
Възнагражденията на останалите членове на СИК (непредставили удостоверения за банкови сметки в общинска администрация)  ще се изплащат на касата в Звено за административно обслужване, находящо се на първия етаж в административната сграда на община Крушари с адрес:  с. Крушари, ул. „Девети септември ” № 3А  по график, който ще обяви в допълнително съобщение.
 

 

Видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите в  изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., разработени от Централна избирателна комисия.

 


 Електронни услуги във връзка с провеждането на Избори на народни представители на 11 юли 2021 г.

1.  910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

2.  910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

3 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от Изборния кодекс)


4.  910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)


5. 910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс)  

6.  910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)

 


Общинска администрация Крушари осигурява дежурство в събота на 26 юни 2021 г., от 8.00 до 17.30 ч. в сградата на община Крушари, Звено за административно обслужване с адрес: с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А за прием на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място и за издаване на удостоверение за гласуване по настоящ адрес.

 
 
Общинска администрация Крушари осигурява дежурство в събота на 3 юли 2021г., от 8.00 до 17.30 ч. в сградата на община Крушари, Звено за административно обслужване с адрес: с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А за прием на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 
 

 Справка за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: https://www.grao.bg/elections/#quer

На телефон: 05771 22 14  в община Крушари всеки избирател може да  направи справка в избирателния списък по ЕГН. 


Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета на община Крушари по образец (Приложение №8-НС).Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. 

Срокът е до 03.07.2021 г.

 

Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета на община Крушари по образец  (Приложение №9-НС). 

Срокът е до 09.07.2021 г.

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление (Приложение № 12-НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там.

Срокът е до 26.06.2021 г. (събота)


Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация (Приложение № 18-НС) в срок до 26.06.2021 г.


Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е на територията на община Крушари. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е територията на община Крушари, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес: (Приложение № 12-НС).

            Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 26.06.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 14-НС)  могат да го направят в срок до 05.07.2021 г.

 

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В:

Община Крушари, Звено за административно обслужване с адрес:

9400  с. Крушари „ ул. „Девети септември ” № 3А

факс:  05771 2136; E-mail: krushari@krushari.bg

или в кметствата или кметските наместничество по населените места.

 

 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай