Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-4075/02.08.2021г.

 Изх. №УТ-09-4075

02.08.2021г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           Община Крушари, област Добрич на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед №РД-08-400/29.07.2021г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ №40097.29.52 и  ПИ №40097.29.53 по КККР на с. Крушари, община Крушари.

            На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай