Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. №УТ-09-4745/08.09.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Община Крушари, област Добрич на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 131, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ на УПИI, кв. 5 по плана на с. Полковник Дяково, община Крушари.

Територията, предмет на подробния устройствен план е в обхвата на УПИ I(в югоизточната част на квартала), чийто номер се дублира в границите на квартала. С проекта се предвижда:

  • Границите на УПИ I да се променят така, че графичната му площ да съответства на площта по документа за собственост на същия имот;
  • УПИ I да се преномерира и да се отреди за „производствени и складови дейности“;
  • Терените за спорт и озеленяване (защитен пояс), които не са номерирани в плана, да се обединят в един нов УПИ с отреждане за „производствени и складови дейности“.

За новообразуваните урегулирани имоти е изработен план за застрояване, в който с ограничителни линии е указано ново, свободно, ниско (Н до 10м) застрояване. Определена е зона от типа „Пп“ със следните показатели: Пзастр. до 80%, Кинт. до 2.5, Позел. мин. 20%.

             Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

         На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 можете да се запознаете с него и да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай