Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 28.10.2021 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.10.2021 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                                                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Предложение относно допълнение на Програмата  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно продажба на УПИ XVI-общ., XVII-общ., XIX-общ., XX-общ., XXI-общ., XXII-общ. и XXIII-общ. в кв.13 по плана на с. Ефрейтор Бакалово.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно продажба на поземлени имоти с начин на трайно ползване-лозе по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Северняк. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно отдаване под наем на част от поземлен имот №40097.29.16-торище по КК и КР на с. Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно определяне правомощията  на представителя на общината в извънредното Общото събрание на МБАЛ-Добрич.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Информация относно извършената подготовка на общината за работа през  есенно-зимния сезон  2021/2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно участие в Процедура за подбор на проектни предложения по открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай