Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Процедура за подбор на кандидат-потребители

О Б Я В А

 

Община Крушари в качеството й на бенефициент по проект № BG05M9OP001-6.002-0213 „Патронажна грижа + в община Крушари“, финансиран съгласно сключен между Министерство на труда и социалната политика и Община Крушари, Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0213-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 по Процедура BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", стартира реализирането на проектните дейности, свързани с предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението на последиците от Ковид – 19.

 

За изпълнението на конкретните дейности по проекта Община Крушари

 

ОБЯВЯВА

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТА,

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 

 

І. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Възрастни хора, в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с Ковид 19, лица от рисковите групи за заразяване с Ковид 19 и лица с увреждания.

 

ІІ. ВИД НА УСЛУГИТЕ:

В рамките на проекта ще се осигури необходима, навременна и адекватна грижа на възрастни лица и лица с увреждания, представители на уязвими групи, като им предостави грижа в домашна среда с цел минимизиране на риск от заразяване с COVID -19. Чрез проекта подкрепа ще получат 17 (седемнадесет) възрастни хора от населени места на община Крушари, включително и лица с увреждания, изпитващи затруднения при извършване на ежедневни дейности, свързани с пазаруване и административни услуги.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „патронажна грижа” от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Услугите, които ще се предоставят на потребителите на база индивидуалните им потребности ще се осъществяват по график от следните специалисти:

- психолог,

- медицинско лице,

- социален работник

- служители на длъжност "работник, изпълняващ доставки по домовете", които след ситуиране на звеното за патронажна грижа, ще предоставят услуги по домовете на лицата от уязвимите групи.

 

В рамките на проекта потребителите могат да получават:

- Психологическа помощ, подкрепа и консултиране;

- Доставка на храна и стоки от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

 

ІІІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УСЛУГАТА: С всеки потребител на услугата ще бъде сключен договор за период от 12 месеца, считано от 01.03.2022 г.

 

ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: Документите на кандидатите се подават в Офис на проекта, стая 307 - в сградата на Общинска администрация - Крушари, в срок до 17:00 часа на 21.02.2022 г.

 

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление за ползване на социални услуги по проекта – по образец;

2. Лична карта (за справка)

3. Копие от ЕР на ТЕЛК, НЕЛК (в случай на приложимост);

4. Медицински документи, удостоверяващи здравословно състояние (епикризи, копие от ЛАК и др.);

5. Документ, удостоверяващ представителство (в случай на приложимост).

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай