Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Община Крушари стартира изпълнението на проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 - 2021 г.

  Проектът ще се изпълнява с водещ партньор община Смолян и партньори общините Асеновград, Свиленград, Крушари и Плеядес България ООД – компания, развиваща дейност в сферата на устойчивото развитие и партньор от Норвегия - Университетът за наука и технологии в Трондхайм. Програмен оператор на програмата е Министерство на околната среда и водите.

 
    Проектът предвижда целенасочени дейности за повишаване капацитета на местните власти за разработване и прилагане на програми за адаптация към климатичните промени, за въвеждане на конкретни мерки, водещи до директно намаляване емисиите на парникови газове като пряка връзка към целите на ЕС за адаптирани към климата градове и общности. За Община Крушари конкретните мерки включват  монтиране на инсталация за производство на електроенергия с мощност 30 kWp на покрива на сградата на община Крушари, която ще осигури планирано производство на потребна електроенергия в размер на 30 MWh годишно. Електроенергията, която ще бъде произведена ще е изцяло за собствените нужди на община Крушари. 
 
    Проектът е насочен и към нуждите на общините за обучение и повишаване капацитета на служителите и изпълнение на мерки за производство на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми източници и извършване на обследвания за енергийна ефективност, заложени в програмите за енергийна ефективност на общините партньори.
 
    Всички дейности ще се извършват при обмяна на опит с партньора от Норвегия, който ще допринесе дейностите да бъдат изпълнени чрез прилагане на добри примери и иновации при изпълнение на дългосрочни и краткосрочни програми за енергийна ефективност и за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива.Също така са заложени и задължителните дейности по  управление, публичност и финансов одит.
 
   Общата стойност на проекта възлиза на 940 266,60 лева, а продължителността му е 24 месеца.
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай