Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение бюджета на Община Крушари за 2022 година

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ

 
Изх.№ ОбС-03-133
15.06.2023 г.
                                                      
 
П О К А Н А
   
за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община  Крушари  за 2022 година
 
 
 
          На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52 ал.1 от Наредба № 13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Крушари,Председателят на Общински съвет Крушари отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Крушари към 31.12.2022 година, изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2022 г., годишният отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 г., както и отчета за капиталовите разходи към 31.12.2022 г.
 
      Председателят на Общински съвет Крушари отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
 
         Обсъждането ще се проведе на 23.06.2023 година от 10:00 часа в залата на Домашен социален патронаж  с.Крушари.
 
        С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.krushari.bg  в секция „Администрация“, подсекция „Финанси и бюджет“ – ГФО, 2022.
 
    Вашите мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчета може да направите писмено в деловодството на общината или на e-mail: krusharil@krushari.bg до 16.00 часа на  22.06.2023 година.
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ                                                                                                     
Председател на Общински съвет Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай