Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЩИНА КРУШАРИ

Адрес:
9410 с.Крушари
ул. „Девети септември” № 3 "а" 

Телефонна централа:  +359 5771 20 24
Факс: +359 5771 21 36
e-mail: krushari@krushari.bg 
web site: www.krushari.bg 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кмет
Илхан Мюстеджеб (вътрешен 302); ( +359 5771 2024)
e-mail: ilhan.mustedzheb@krushari.bg

Председател ОбС
Видин Каракашев (вътрешен 306);( +359 5771 22 72)
e-mail: vidin.karakashev@krushari.bg

Заместник кмет 
Назмие Люман (вътрешен 304);
e-mail: nazmie.liuman@krushari.bg

Заместник кмет 
Исмаил Исмаил (вътрешен 305);
e-mail: ismail.ismail@krushari.bg 

Секретар Община
Юлия Стойкова (вътрешен 303);( +359 5771 20 35)
e-mail: yulia.stoykova@krushari.bg   

 

ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ,ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ

Директор дирекция
Веселина Иванова (вътрешен 309); ( +359 5771 27 48)
e-mail: veselina.ivanova@krushari.bg

Младши експерт Човешки ресурси
Таня Йорданова (вътрешен 311);
e-mail: tanq.yordanova@krushari.bg

Главен специалист ГРАО
Николинка Георгиева (вътрешен 202);( +359 5771 22 14)
e-mail: nikolinka.georgieva@krushari.bg

Главен специалист ГРАО
Айшегюл Юсеин (вътрешен 202); ( +359 5771 22 14)
e-mail: ayshegul.yusein@krushari.bg

Младши експерт ОМП, ПБЗН и Т 
Атанас Николов (вътрешен 210); ( +359 5771 21 10)
e-mail: atanas.nikolov@krushari.bg

 Старши експерт СА

Снежина Илиева (вътрешен 206)
e-mail:snezhina.ilieva@krushari.bg

Младши експерт ОбС
Мерве Рамадан (вътрешен 308); ( +359 5771 22 72)
e-mail: merve.ramadan@krushari.bg

Главен специалист ДУА
Таня Борисова (вътрешен 103)
e-mail: tanq.borisova@krushari.bg

 

Главен специалист Финанси
Илиана Георгиева (вътрешен 205);( +359 5771 22 25)
e-mail: iliana.georgieva@krushari.bg

Старши счетоводител
Нели Стоилова (вътрешен 207)
e-mail: neli.stoilova@krushari.bg

Счетоводител
Мелиса Исмаил (вътрешен 207)
e-mail: melisa.ismail@krushari.bg

Старши счетоводител
Бистра Райнова (вътрешен 209)
e-mail: bistra.rajnova@krushari.bg 

Старши специалист Касиер
Емилия Балчева (вътрешен 211)
e-mail: emilia.balcheva@krushari.bg

Домакин
Светлана Георгиева (вътрешен 111)                                                                                                                                                                                          e-mail: svetlana.georgieva@krushari.bg 

 

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

Директор дирекция
Димитрина Петрова (вътрешен 307); ( +359 5771 27 86)
e-mail: dimitrina.petrova@krushari.bg

Младши експерт Устройство на територията
Пенка Ганчева (вътрешен 201); ( +359 5771 22 43)
e-mail: penka.gancheva@krushari.bg

Главен специалист Устройство на територията, кадастъра и регулацията
Живко Димитров (вътрешен 201); ( +359 5771 22 43)
e-mail: zhivko.dimitrov@krushari.bg

Младши експерт Здравеопазване и социални услуги
Живка Георгиева (вътрешен 111)
e-mali: zhivka.georgieva@krushari.bg

Младши експерт Екология и туризъм
Ивелина Костадинова (вътрешен 212)
email: ivelina.kostadinova@krushari.bg

Младши експерт Общинска Собственост
Николинка Ненова (вътрешен 204) 
e-mail: nikolinka.nenova@krushari.bg

Младши експерт Местни данъци и такси
Десислава Илиева  (вътрешен 104)( +359 5771 20 65)
e-mail: obshtina@krushari.bg

Младши експерт Местни данъци и такси
Виолета Стефанова (вътрешен 104) ( +359 5771 20 65)
e-mail: obshtina@krushari.bg

Младши експерт Регионално развитие и общинска собственост                                                                                                                                         Калина Минчева (вътрешен 204)                                                                                                                                                                                              e-mail:kalina.mincheva@krushari.bg 

Младши експерт Програми и проекти
Владимир Димов (вътрешен 310)
e-mail: vladimir.dimov@krushari.bg

Младши експерт ОК и МКБППМН
Мерал Раиф (вътрешен 212) ( +359 5771 89 89)
e-mail: meral.raif@krushari.bg

 

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Главен специалист ГРАО
Вержиния Атанасова (вътрешен 102)
e-mail: verzhinia.atanasova@krushari.bg

Оперативни дежурни по ОбСС (вътрешен 101);( +359 5771 20 80)

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Кмет с.Бистрец
Сезгин Ибриям (+359 5771 20 25)
e-mail: sezgin.ibryam@krushari.bg

Кмет с. Загорци

Севдалин Митев (+359 5771 21 40)
e-mail: sevdalin.mitev@krushari.bg

Кмет с. Северци
Георги Маринов (+359 5773 3323)
e-mail: 

Кмет с. Лозенец
Месру Ахмед (+359 5773 3224)
e-mail: 

Кмет с. Полковник Дяково
Гюнай Беидов (+359 5775 2377)
e-mail: 

Кмет с.Телериг
Несрин Юмер (+359 5772 2277)
e-mail: nesrin.ymer@krushari.bg

Кмет с.Ефрейтор Бакалово
Семра Халил (+359 5772 2512)
e-mail: semra.halil@krushari.bg

Кмет с. Габер
Метин Асан (+359 886 402 506)
e-mail: metin.asan@krushari.bg

Кмет с.Коритен
Ерол Али (+359 5774 2277)
e-mail: erol.ali@krushari.bg

Кмет с.Абрит
Равкън Османов Сюлейманов (+359 878 734 917)
e-mail: ravkan.suleyman@krushari.bg 

Кмет с. Северняк
Ведат Саидов (+359 5774 2469)
e-mail: vedat.saidov@krushari.bg 

Кмет с.Капитан Димитрово
Айдън Певат (0887 883 694)
e-mail: aydan.pevat@krushari.bg

Кметски наместник с. Добрин
Иванка Илиева (+359 5775 2277)
e-mail: ivanka.ilieva@krushari.bg 

Кметски наместник с.Александрия
Костадин Костадинов (+359 5774 2585)
e-mail: kostadin.kostadinov@krushari.bg

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай