Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Достъп до обществена информация

Нормативно основание: Закон за достъп до обществена информация

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.


Право на достъп имат:

1. български граждани;
2. чужденец или лице без гражданство;
3. българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, заявление подадено по електронен път или устно запитване регистрирано на гише  в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Заявление за  предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – Младши експерт ОбС Мерве Рамадан определена със Заповед на Кмета.  
тел. +3595771 2283

Достъпът до обществена информация е безплатен.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно  НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Заплащане на разходите може да направите на касата на общината в Центъра за информация и услуги на гражданите или по банков път:
Инвест банк – клон Добрич
IBAN- BG  04 IORT 80888497522700  BIC - IORTBGSF
Код вид плащане – 444000
Основание за плащането – продажба на услуги.

До кмета на Община Крушари

Заявление за достъп до обществена информация
Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай