Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Функции

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран от жителите на Община Крушари при условия и ред, определени от закона. Общински съвет Крушари се състои от избраните 13 общински съветници.
Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на Общината, съгласно законите на страната. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:
1. общинското имущество, общинските предприятия,общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на Общината и на населените места в нея;
3. образованието;
4. младежта и младежките дейности;
5. здравеопазването;
6. културата;
7. благоустрояването и комуналните дейности;
8. социалните услуги;
9.опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси;
10. опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници;
11. развитието на спорта, отдиха и туризма.

Общинският съвет решава и въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, по предложение на кмета на Общината след съгласуване с областния управител.
Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината и кметове на кметства в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
6. определя размера на местните такси;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места в Общината, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
15. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, туристически и други обекти с общинско значение;
16. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
17. прави предложения за административно- териториални промени, засягащи територията и границите на Общината;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
20.одобрява символ и печат на Общината;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
22. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. Може да отмени актове на кмета, които противоречат на актове, приети от съвета.

Заседанията на Общинския съвет са открити и се свикват не по-малко от шест пъти годишно. По правило, Общински съвет Крушари заседава всеки месец, в последния четвъртък на месеца. Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общински съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси от компетентността на Общинския съвет и представляващи обществен интерес.
Заседанията на Общинския съвет се свикват и ръководят от Председател.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай