Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Комисии

                                       ПОСТОЯННИ  КОМИСИИ  КЪМ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. КРУШАРИ 

                                                                      МАНДАТ 2023 - 2027  г.

 

Постоянна комисия по “Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика,  селско стопанство законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”

 

                            1. Раим Раиф- председател

                             2. Нуртен Мехмедова

                             3. Денис Нихат

                             4. Гизем Ахмед

                            5. Радослав Йорданов

 

Постоянната комисия по “Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания,  демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” 

                         

                             1. Гизем Ахвед - председател

                             2. Нуртен Мехмедова

                             3. Нурхаят Изет

                             4. Левент Салим

                             5. Валентина Йорданова

 

Постоянна комисия по “Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм”

 

                            1. Денис Нихат - председател

                             2. Инджихан Мюмюн

                             3. Тюнчер Мюмюн

                             4. Юзджан Мустафа

                            5. Георги Георгиев

 

 Постоянна комисия за  “Противодействие на корупцията

 

                                           1. Нурхаят  Изет - председател

                            2. Инджихан Мюмюн

                            3. Раим Раиф

                            4. Юзджан Мустафа

                            5. Радослав Йорданов

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай