Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Горско стопанство

Горските територии заемат площ от 76080 дка (18,22 % от територията община Крушари, при средно за област Добрич – 11,32%). Преобладават горите на възраст до 50 год., които са около 70% от залесената площ. Естествените насаждения заемат около 40 %, горски култури около 60%. Горите от местни широколистните видове са около 30% от залесената площ.

Полезащитните горски пояси обхващат площ от 74,1 ха.

Преобладаващите дървесни видове са цер, летен дъб, благун, келяв габър, акация, гледичия, космат дъб, мъждрян, явор, сребролистна липа и др.;

Тревисти и храстови видове: жълт кантарион, бял равнец, синя жлъчка, обикновен дрян, обикновена леска, обикновен глог, кукувича прежда, еньовче, блян, луличка, гингер, драка, живовлек, трънка, шипка, киселец, черен бъз и др.;

От животинските видове са застъпени благороден елен, сърна, дива свиня, заек, фазан, яребица, чакал, лисица, язовец, дива котка, лалугер, сънливец, чавка, сврака, сива врана, посевна врана, мишелов, бухал, кукумявка и др.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай