Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Училища

Към 2023 г. образователната система в Община Крушари включва три училища - СУ „Христо Смирненски” - с. Крушари; ОУ „В. Левски” - с. Коритен и ОУ „Отец Паисий” - с. Лозенец и една детска градина с. Крушари – основна с изнесени групи в селата Коритен, Телериг и Лозенец.

Всички училища и детска градина на територията на Община Крушари са общински. Училищата се финансират на принципа на делегираните бюджети. Разпределението на  средствата от държавния бюджет се предоставя на училищата по формула, определена по реда на ЗПУО и ПМС за изпълнение на държавния бюджет. Община Крушари дофинансира  маломерните и слети паралелки в училищата.

Детската градина с. Крушари и изнесените групи към нея не прилага системата на делегирани бюджети. Съгласно закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, общинските детски градини получават ежегодно средства по стандарти от държавния бюджет, които се разпределят по формула.  

Община Крушари се стреми да създава условия и възможности за оптимизиране и усъвършенстване на образователната система и осигуряване на качествен образователен процес, с възможности за активновключване на децата и младежите-ученици в различни форми на извънкласни занимания. На територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва институции на предучилищното обучение и общо образование.


СУ „Христо Смирненски“ – с. Крушари

            9410,с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич ул. „Девети септември“  № 20

тел :05771 20 01, E-mail: sou_krushari@abv.bg    


            Намира се в административен център на Община Крушари – с. Крушари. Училището е единственото средно училище на територията на общината. Разполага с добра база – реновиран сграден фонд, закрита и открита спортна база, компютърни кабинети, транспорт до всички населени места на Община Крушари. Към момента се обучават около 200 ученици от първи до дванадесети клас. Възпитаниците намират реализация в сферата на услугите, здравеопазването, селското стопанство и др.

            Организацията на учебния ден е целодневна. Училището е с обновена материално – техническа база и разполага с приветливи, топли и светли стаи. На сградния фонд е осигурено денонощно видеонаблюдение. Учебното заведение разполага с голям физкултурен салон, оборудван с богата материална база, включително и фитнес уреди; два компютърни кабинета; училищен стол; училищна библиотека и училищен двор  с площадка за отдих и игри на открито, както и игрище за футбол.

            За учениците от СУ „Христо Смирненски“ – с. Крушари са сформирани клубовете - „Дигитален свят“, „Млад предприемач“, „Фолклор на етносите – ромски фолклор“, осигуряващи възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време. Спортният отбор по футбол и клубът по хандбал към училището, допринасят за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Ученици с пропуски и затруднения в обучението по български език са ангажирани по проект „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /МОН/. Проектът е за подкрепа на всички деца и ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане. 

Проект „Равен достъп  до  училищно  образование  в условията  на криза“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /МОН/, група ученици получават допълнителна подкрепа за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

            В училището се организира богата и разнообразна извънкласна дейност с учениците: спортни дейности, тържества, изложби, литературно-музикални програми, учебни екскурзии, посещения на изложби, театри и музеи. Участието в програми и проекти развива в учениците специфични знания, умения и компетенции.

            За учениците от XII клас се предлагат безплатни шофьорски курсове за – кат. В.


                                                ОУ „Отец Паисий“ – с. Лозенец

9414, с. Лозенец, общ. Крушари, област Добрич ул. „Първа“ № 56

    тел : 0899 171974, E-mail: oulozenec@abv.bg


ОУ “Отец Паисий“ притежава модерна  материално-техническа база - класните стаи са оборудвани с интерактивни дъски, компютърен кабинет, две спортни площадки изградени по европейски проект. Към момента се обучават около 40 ученици, като организацията на учебния ден е целодневна. Всички обучаващи живеят на територията на селото.

ОУ „Отец Паисий“ - с. Лозенец реализира дейности по проект „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за осигуряване на допълнителна подкрепяща среда за ученици в риск от отпадане от образователната система. По Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ е сформирана група по фолклор. Реализирането на дейностите по НП „Бизнесът преподава“ са насочени към ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, подготовката на младите хора за живот и работа.

Привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците, са целите, заложени в дейностите по НП „Заедно за всяко дете“, модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.


ОУ „Васил Левски“ -  с. Коритен

9403, с. Коритен, общ. Крушари, област Добрич ул. „Първа“ № 13

       тел : 0887 290656, E-mail: thileva@abv.bg


Основно училище Васил Левски се намира в село Коритен, община Крушари, област Добрич. Училището е средищно с целодневна организация на учебния процес.

Към момента се обучават 33 ученици от селата Коритен, Абрит, Северняк и  Капитан Димитрово. Извозването на учениците се осъществява с ученически автобус. Училището е с курс на обучение от първи до седми клас.

            По проект „Подкрепа за успех“ по  Оперативна  програма  „Наука  и образование заинтелигентен растеж“, се реализират извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения на ученици побългарски език и математика. По проект„Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, учениците са включени в дейности за придобиване на базови технически умения.  

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай