Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за Народно събрание на 12 май 2013г.

С   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., Общинска администрация Крушари  уведомява жителите на общината с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението, че хоратата, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефон 05771 20 24, или на адрес: Община Крушари, ул. „Девети септември" 3 А, с. Крушари (до дежурния екип за изборите).  
 

________________________________________________________________________________ 

 

С   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

На 09.05.2013 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в домашен социален патронаж Крушари ще се проведе обучение на Секционни избирателни комисии от Районна избирателна комисия във връзка с предстоящите избори за народни представители.

________________________________________________________________________________ 

 

С   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Общинска администрация  Крушари уведомява жителите на общината, че във връзка с предстоящите избори за народни представители ще бъде осигурено дежурство на служителите от отдел ГРАО както следва:

На 02.05.2013 г.от 08:00 до 17.00 ч
На 03.05.2013 г.от 08:00 до 17.00 ч.
На 04.05.2013 г.от 08:00 до 17.00 ч.

В посочените дни отдел ГРАО ще извършва:
- отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

 

________________________________________________________________________________

 

С   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
 
УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12.05.2013г.,

ОБЩИНА КРУШАРИ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ:

 

 1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си писмено чрез заявление  до Общинска администрация, кметствата и кметските наместничества  по образец като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). (Приложение № 24 към решение № 2152-НС на ЦИК) в срок до 11.04.2013г. вкл.

2. Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес (Приложение № 20 към решение № 2152-НС на ЦИК) може да подаде писмено в населеното място по настоящ адрес лице, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, до 27.04.2013г. вкл.
 
3. Заявление - декларация (Приложение № 17 към решение № 2152-НС на ЦИК) за издаване на удостоверение за гласуване на друго място може да подаде само лице, служебно заето в произвеждането на изборите в качеството си на кандидат за народен представител, член на ЦИК, член на РИК и наблюдателите. Удостоверенията се издават в срок до 27.04.2013г. вкл.
 
4. Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (Приложение № 15 към решение № 2152-НС на ЦИК) се приемат до 04.05.2013г. вкл.
 
5. Заявление за вписване/дописване в избирателния списък по постоянен адрес (Приложение № 16 към решение № 2152-НС на ЦИК) може да се подаде до 10.05.2013г.
 
6. Български граждани, заличени от избирателните списъци поради това, че живеят в чужбина, могат да подадат заявление за вписване в избирателния списък по постоянен адрес, ако в изборния ден се намират в страната. Заявлението (Приложение № 25 към решение № 2152-НС на ЦИК) може да се подаде до 10.05.2013г.
 
7. Заявление за заличаване от избирателния списък от български граждани, заминали извън България не по-малко от два месеца преди изборния ден
(Приложение № 23 към решение № 2152-НС на ЦИК) може да се подаде до 10.05.2013г.
ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В  ЦЕНТЪРА ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ, НА УЛ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ " № 3-а  ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 08.00 ДО 17.00 Ч. 

 

________________________________________________________________________________

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е


Във връзка с провеждането на избори за народни представители на 12.05.2013г., на основание чл. 71 ,ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и заповед №128 от 15.03.2013 г. на кмета на общината Ви уведомяваме  за настъпили промени в адресите на част от изборните секции на територията на община Крушари, а именно: 

1. Адрес на избирателна секция 006 - село Лозенец:
Клуб на пенсионера, ул. „ Дванадесета ” №6

2. Адрес на избирателна секция 009 - село Телериг:
ОУ „ Васил Левски ”, ул. „ Тринадесета  ” №1

3.Адрес на избирателна секция 017 - село Капитан Димитрово:
Кметство с. Кап. Димитрово, ул. „ Първа ” №11А

 

Заповед N:РД-08-239/07.05.2013г.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
(чл. 48а, ал.1 във връзка с чл. 187, ал.1, т.7 от ИК)

Заповед N:РД-08-173/03.04.2013г.

Покана за съставите на секционните избирателни комисии - 08.04.2013 г.

Избирателен списък 1

Избирателен списък 2

Заповед N:РД-08-128/15.03.2013г.

Заповед N:РД-08-129/15.03.2013г.

Централна избирателна комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай