Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Избори за членове на Европейския парламент на 25 май 2014 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че на 15.05.2014 г.  в заседателната зала  на Община Крушари от 14:00 часа ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии /СИК/  от представители на Районната избирателна комисия Добрич във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

 

  ______________________________________________________________________________

 

С   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ НА

ОПОРНО– ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ НА ЗРЕНИЕТО,

 

На основание т. 14 от Решение № 273-ЕП от 03.05.2014г. на ЦИК Ви уведомявам, че във връзка с провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г. ще имате възможността да заявят нуждата си от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден  /25.05.2014г./ на телефон 05771 20 24.

 

 ______________________________________________________________________________

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с предстоящите избори за членове
на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014г.
 
Общинска администрация с.Крушари уведомява избирателите, че могат да се подават писмени заявления до Кмета на Община Крушари, Кметовете  и Кметските наместници по населени места за:

1. Гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя Декларация по образец (Приложение № 13) в Община Крушари, ако в нея е адресът на пребиваването му в България. Срокът е до 14 април 2014г. включително. 
 
2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си писмено чрез Заявление по образец (Приложение № 19)   и прилагат копие от документ на ТЕЛК /НЕЛК/ В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянен адрес (или настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес), Срокът е до 4.05.2014г. включително.


3.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Заявлението (Приложение № 16) се подава  до Общинска администрация с. Крушари , Кметствата и Кметските наместничества. Срокът е до 10.05.2014г. включително.

4. Заявление – декларация (Приложение № 21) до общинска администрация по постоянен адрес за издаване на удостоверение за гласуване на друго място може да подаде само кандидат за член на Европейския парламент, член на ЦИК, член на РИК и наблюдател. Срокът е до 10 май 2014г. включително.


5. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци въз основа на Заявление(Приложение № 11) , подадено  до Общинска администрация с. Крушари , Кметствата и Кметските наместничества. Срокът е до 17.05.2014г. включително. 

 

______________________________________________________________________________

 

 Заповед №РД-08-132 от 31.03.2014 г. за образуване на избирателните секции и утвърждаване на тяхната номерация и адреси и Приложение към Заповед №РД-08-132 от 31.03.2014 г. - номер, обхват и адреси на избирателните секции

Заповед № РД-08-147 от 07.04.2014г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци и Приложение към Заповед № РД-08-147 от 07.04.2014г. - места за обявяване на избирателните списъци

Избирателен списък - Част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. - Секция 001,003,004,005,006,007,008,009,012,013,014,015,016,017

Избирателен списък - Част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.  Секция 002,010,011

Покана за съставите на секционните избирателни комисии - 14.04.2014 г.

Страница на РИК - портал на ЦИК

Решения на ЦИК - портал на БТА

Решения на ЦИК - портал на ЦИК

ГД "ГРАО" - справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото за гласуване

Заповед за агитационни материали

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (по чл.35, ал.2 от Изборния кодекс)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

Заповед №РД-08-236/14.05.2014 г. за забрана на продажба и консумация на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 05:00 часа до 24:00 часа на 25 май 2014 г.

Списък на маршрутите за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 24.05.2014 г. /събота/ за община Крушари за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай