Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване и финансово-счетоводна дейност”

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  -  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/20-24, факс 05771/ 21-36,
E-mail krushari@dobrich.net

 О Б Я В Л Е Н И Е


за провеждане на конкурс за назначаване на Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване и финансово-счетоводна дейност”
       
Община Крушари, с.Крушари, ул.”Девети септември”№ 3а, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-226/17.07.2008 г. на Кмета на община Крушари обявява конкурс за назначаване на Директор на дирекция „Административно, правно и информационно обслужване и финансово-счетоводна дейност” при следните условия:

1. Длъжност, звено, административна структура:
Директор на дирекция
Дирекция “Административно, правно и информационно обслужване и финансово-счетоводна дейност ”
Община Крушари
2.Кратко описание на длъжността: Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на общината, като за целта ръководи, включително планира, организира, контролира, координира, отчита административно-правната, информационна и финансово-счетоводната дейност на община Крушари и изпълнява в съответствие с действащата структура на Общината функциите на главен счетоводител.
3. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• минимална степен на завършено образование: магистър;
• професионален опит: пет години
• минимален ранг: ІІІ младши
• компютърна грамотност: работа с офис пакет за Windows и Internet; 
• образование: висше икономическо образование
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
счетоводство и контрол;
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: професионален опит в областта на бюджетното счетоводство и финанси или на ръководна длъжност;
4. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
363 лв.
5. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
6. Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю.
7. Необходими документи за участие в конкурса:
-  заявление съгласно приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни   служители;
- копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен и за допълнителна квалификация и правоспособност;
 - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
8. Място и срок за подаване на документите
 - област, община, населено място: Добрич, Крушари, с.Крушари
 - адрес: с.Крушари, ул.”Девети септември”№3а, стая № 308
 - телефон: 05771/20-24;
 - лице за контакт: Главен специалист „Човешки ресурси”;
 - краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на Обявлението /всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа/
 - общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:
• информационното табло в сградата на община Крушари

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло на община Крушари.

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай