Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността “МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в Общинска администрация Крушари – държавен служител.

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
    e-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg


С   П   И   С   Ъ   К


На допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността “МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” в Общинска администрация Крушари – държавен служител.

 

 І. ДОПУСНАТИ:

1. СТАНИСЛАВ ДЕНКОВ ДИМИТРОВ
2. СТЕФАН  ВАСИЛЕВ  АНГЕЛОВ

 

ІІ. НЕДОПУСНАТИ - НЯМА

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 05.10.2009 г. в 13.30 часа и на интервю на 05.10.2009 г. в 15.30 часа в сградата на Общинска администрация Крушари в залата на третия етаж.

ОБХВАТ НА ТЕСТА: Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за обществените поръчки и Правилника за прилагането му, Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Закон за държавния служител, Закон за задълженията и договорите, Закон за общинската собственост, Граждански процесуален кодекс и Кодекс на труда.

 

Председател на
 конкурсната комисия:………/п/
                      /Ю.Стойкова/

 

 

 

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай