Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 27.01.2022г.

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 27.01.2022г., снимка 1

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.01.2022 г. от 14.00 часа в залата на Домашен социален патронаж при следния проект за

                                                            
                                     Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2021 година.               
                                                                  
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2021 година.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Крушари за мандат 2019-2023 година за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно финансиране по Договор № ОС-09-2977/18.06.2021г. с предмет: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари  -  УПИ  XVII, кв. 60 по плана на с. Крушари“ – 2-ри и 3-ти етап.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината    
 
5. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2022 година.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно продажба на енергиен обект Трафопост „Метал“ с. Крушари с индентификатор № 40097.501.641.1 със застроена площ от 119 кв.м., построен в поземлен имот с индентификатор № 40097.501.641 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушари.
       
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
8. Докладна записка относно отдаване под наем на част от Здравен участък с.Коритен – публична общинска собственост.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
                                                    
9. Предложение относно предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари.
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
                                                                                                         
10.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2021 година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
11.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината за четвъртото тримесечие на 2021 година.
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината   
                                                                                                         
12.Докладна записка относно  приемане на отчет за проведените дейности по  Общинската програма за опазване на околната среда за 2021 година.
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
13.Информация  за изпълнението  на  одобрените  проекти  и  усвояването  на   финансови  средства по  Оперативни  и  Европейски  програми .
 
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
14.Докладна записка относно даване на съгласие Община Крушари да кандидаства с проектно предложение „Основен ремонт на покрив на читалище с. Телериг, находящ се  пл.№ 205, кв.14 по плана на с. Телериг, община Крушари“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, прием 2021-2022г. към Стратегия за Водено от общностите местно развитие МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ и съответствие на включените дейности в проектното предложение на приоритетите на Общински план за развитие на Община Крушари 2014-2020г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
15.Отчет за изпълнение на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна ромите ситуация за 2021 година.
        
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
16.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
17.Отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2021 година и приемане на План за младежта за 2022 година.
                                                                         
   Докладва: Н.Люман-зам.кмет РРХД
 
18.Докладна записка относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) патронажна грижа по Административен договор № BG05М9ОР001-6.002-0213, процедура № BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ -2014 – 2020 г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
 
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ:/П/
Председател на Общински съвет  Крушари
 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай