Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.04.2022г.

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.04.2022г., снимка 1

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  26.04.2022 г. от  14.00 часа  в  заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за

 
                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно приемане доклад за дейността на читалищата в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в община Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА: /П/
Председател на Постоянната комисия


 
 
 
 
    На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 26.04.2022 г. от 14.15 часа в заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община Крушари в редовното  Общо събрание на акционерите  на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД.
    
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно определяне размера на трудовите възнаграждения и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж на кметовете на кметства в Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна запеска относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно отдаване под наем на част от поземлен имот № 36138.142.222 по КК и КР на с. Кап.Димитрово.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022. година.
 
   Докладва: В.Каракашев-председател на ОбС
 
6. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за периода от 01.01.2022г. до 31.03.2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
РАИМ РАИФ: /П/
Председател на  Постоянната комисия

 
 
                                                                    
                           
 
 
   На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.04.2022 г. от  14.40  часа в заседателната зала на Община Крушари, при следния проект за
 
                                              Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно отчет за работата на общината за разходваните средства  за  снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна мрежа и улиците на населените места през есенно-зимния сезон 2021–2022г.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Доклад относно приемане на отчет за проведените дейности по Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Крушари за 2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
3. Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация на кв.41 по регулационния план на с. Лозенец, община Крушари и изработване на ПУП-ПЗ за новообразуваните имоти.
                                           
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН: /П/
Председател на Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай