Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на постоянната комисиия „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на Общински съвет с.Крушари на 22.08.2022г.

Извънредно заседание на постоянната  комисиия „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост”    на Общински съвет с.Крушари на 22.08.2022г., снимка 1

 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 22.08.2022 г. от 13.40 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно  актуализация на Инвестиционната програма за капиталови разходи на община Крушари за 2022г.
        
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за финансиране на проект: "Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
                                                                      
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
3. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Крушари в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща ДДС върху авансово плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0013-C01 от 29.10.2021 г. за финансиране на проект: "Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4. Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект "Партньорство за адаптация към климатичните промени" по Договор за БФП № BGENVIRONMENT-4.003-0013-C01 от 23.11.2021г. по Оперативна програма „ Опазване на околната среда и климатични промени“.
          
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Предложение относно даване на предварително съгласие от Общински съвет с.Крушари за процедура по реда на чл.78а от ППЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот с идентификатор 40097.223.1 от „депо за битови отпадъци (сметище)“ в „пасище,мера“ по КК и КР на с.Крушари, поради промяна на начина на трайно ползване
                                                                   
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай