Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана за обществено обсъждане на предварителен проект Общ устройствен план на Община Крушари и екологична оценка на плана

Покана за обществено обсъждане на предварителен проект Общ устройствен план на Община Крушари и екологична оценка на плана, снимка 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал.1 от и във връзка с чл. 81, ал.1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда, Община Крушари съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРУШАРИ организира провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КРУШАРИ И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА по реда на чл. 21, ал. 1 и във връзка с чл. 21, ал. 2 т. 1 до 6 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Общественото обсъждане ще се проведе на 19.09.2022 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала на Домашен социален патронаж - с. Крушари.

Предварителният проект на Общ устройствен план и Доклада за екологичната оценка към него, са на разположение на заинтересованите страни в сградата на Общинска администрация – Крушари, ул. „Девети септември“, №3-А, стая 307, всеки работен ден от 08:00 – 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа и са публикувани на електронната страница на община Крушари секция „Програми, планове и стратегии“ - http://krushari.bg/bg/2428-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81

Становища, мнения, препоръки и въпроси по документацията могат да се депозират до провеждане на срещата за обществено обсъждане в деловодството на Общинска администрация – Крушари, ул. „Девети септември“, №3-А, с писма на адрес : с.Крушари, община Крушари, област Добрич, ул. „Девети септември“, №3-А, както и на официалната електронна поща на община Крушари – krushari@krushari.bg, до датата и часа на провежданото обсъждане, както и по време на самото обсъждане. 

За контакти от страна на Възложителя на ОУПО :

Нежля Амди – Ганева – Главен архитект на Община Крушари – ел.адрес: krushari@krushari.bg, моб. Телефон: 0899 68 82 89

Димитрина Желева – Директор дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности“, ел.адрес: krushari@krushari.bg, моб. тел: 0887 492 750

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай