Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.09.2022г.

Заседания на постоянните комисии на Общински съвет с. Крушари на 26.09.2022г., снимка 1

 На основание чл. 45 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на  26.09.2022 г. от  14.00 часа  в   залата на Домашен социален патронаж с. Крушари, при следния проект за

 
                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.Докладна записка относно информация за състоянието на материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 2022/2023 година.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
2.Докладна записка относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства  за  обезпечаване на учебния  процес, извън  осигурените по стандарта за съответната  дейност,  при  сформиране на паралелка с десет и повече ученици от клас в СУ „Христо  Смирненски“  с. Крушари.
 
  Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
 
 
 
                                                               
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на Постоянната комисия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, законност, обществен ред, контрол и общинска собственост” на 26.09.2022 г. от 14.15 часа в залата на Домашен социален патронаж с. Крушари, при следния проект за
  
                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Докладна записка относно приемане отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от европейският съюз на община Крушари  за 2021 година.
  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.  окладна записка относно приемане отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища-публична общинска собственост на територията на Община Крушари за стопанската 2022/2023 година.
                                                            
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно одобряване на скица-предложение за разделяне на ПИ №72196.130.51 (номер по предходен план: 000051) по КК и КР на с.Телериг и даване на съгласие за промяна на характера на собствеността и предназначението на новообразуваните имоти.
                                                           
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно одобряване на скица-предложение за разделяне на ПИ №72196.109.53 (номер по предходен план: 000053) по КК и КР на с.Телериг и даване на съгласие за промяна на характера на собствеността и предназначението на новообразуваните имоти.
                                                            
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в УПИ –общ. в кв.2 по плана на с. Северци чрез продажба на идеалните части на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8. Предложение относно продажба на поземлен имот с индентификатор № 72196.108.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Телериг.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9. Докладна  записка относно  даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект BG06RDNP001-19.338-0004 „ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“, финансиран по ПРСР за периода 2014-2020 г. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект „Патронажа грижа + в община Крушари“, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 
                                                                         
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
РАИМ РАИФ:/П/
Председател на  Постоянната комисия


 
 
 
 
 
 
 
 
 
  На основание чл. 34 ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната комисия по „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, екология и благоустрояване, търговия, услуги и туризъм” на 26.09.2022 г. от  14.45  часа в залата на Домашен социален патронаж с. Крушари, при следния проект за
 
 
                                                         Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1. Докладна записка относно информация за състоянието на общинската пътна мрежа, паркове и зелени площи на територията на общината. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2. Докладна записка  относно разрешение за изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ  21470.6.46 по КККР на с. Добрин общ.Крушари област Добрич. 
            
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
ИНДЖИХАН МЮМЮН:/П/
Председател на Постоянната комисия

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай