Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Извънредно заседание на постоянната комисия по „ „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на Общински съвет с.Крушари на 29.09.2022г.

 На основание чл. 45, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на  Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно  заседание на Постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси, интеграция на бежанци” на 29.09.2022  г. от 13.40 часа в залата на Домашен социален патронаж, при следния проект за

 
 
                                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
 
1. Докладна записка относно разкриване на дейност по предоставянето на топъл обяд като местна дейност съгласно Закона за публичните финанси и кандидатстване по процедура BG05SFPR003-1.001 Топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 
 
 
 
 
НУРТЕН МЕХМЕДОВА:/П/
Председател на  Постоянната комисия
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай