Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.01.2024г.

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 29.01.2024г., снимка 1
На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 29.01.2024 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Крушари  при следния проект за
                                                            
                                                Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1.Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2023 година.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
2.Докладна записка относно приемане на Програма за управление на община Крушари за мандат 2023-2027 година.                                                                
                                                                
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
3.Докладна записка относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода  2023-2027 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
4.Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2024 година.
 
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
5.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Светлина-1945“ с.Полковник Дяково върху Читалище с.Полковник Дяково-публична общинска собственост.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
6.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев-1940“ с.Коритен върху Читалище с.Коритен-публична общинска собственост.
            
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
7.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Стефан Караджа-1936“ с.Телериг върху Читалище с.Телериг-публична общинска собственост.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
8.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Втори юни-2004“ с.Александрия върху част от Читалище с.Александрия-публична общинска собственост.
                                                               
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
9.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Кирил и Методий-1941“ с.Ефрейтор Бакалово върху Читалище с.Ефрейтор Бакалово-публична общинска собственост.    
                                                          
  Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
10.Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване на "Сема-63 " ЕООД, ЕИК 202847050 върху 63,35 кв.м.,представляващи част от Аптека с.Крушари-частна общинска собственост. 
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
11.Предложение относно  реда за предоставяне на пасища и мери за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд на територията на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 12.Отчет относно разходваните средства за командировки от Видин Фиданов Каракашев, председател на Общински съвет при община Крушари за периода от 01.10.2023г. до 31.12.2023г.
                                                                    
    Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
13.Отчет относно разходваните средства за командировки от Илхан Юсеин Мюстеджеб, кмет на община Крушари за периода от 07.11.2023г. до 31.12.2023г.
                                                                
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
 14.Докладна записка относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари за 2024 година.                                                                          
                                                     
    Докладва:В.Каракашев-председател на ОбС
 
15.Докладна записка относно даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем за изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0192 „Грижа в дома в община Крушари“ реализиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансиран чрез Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0192-C01/ 13.03.2023 г.
                                                           
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
16.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ XX - За културен дом, кв. 4 по плана на с. Абрит, община Крушари.
                                                       
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината 
 
17.Докладна записка относно приемане на отчет за проведени дейности по изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Крушари за 2023 г.
                                      
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
18.Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови средства по Оперативни и Европейски програми.
                                                           
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
19.Докладна записка относно  приемане на отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Крушари в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2023г. 
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
20.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общината  за 2023 година.
                                                                      
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
21. Докладна записка относно отчет за изпълнение на Годишния план за младежта за 2023 година и приемане на План за младежта за 2024 година на Община Крушари.
 
   Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината
 
22. Други.
 
    - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважение
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ/П/
Председател на Общински съвет  Крушари

 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай