Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

на вниманието на собствениците на пасищни селскостопански животни

На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Община Крушари приема заявления за ползване на общинските пасища и мери от собственици на пасищни селскостопански животни. Срокът за подаване на заявленията е до 10 март 2024 година.

Образци на утвърдените заявления и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на ОД "Земеделие" и се предоставят в стая 204 на Община Крушари на хартиен носител.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай