Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд-град Добрич

 Общински съвет  Крушари, на основание чл. 68 и сл. от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 3/25  от 29.02.2024 г. на Общински съвет Крушари, открива процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд–град Добрич за мандат 2024–2028 г., с определен брой от 5 (пет) кандидати, съгласно Протокол от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – град Добрич, проведено на 06.12.2023 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:
Да са на възраст от 21 до 68 години;
Да имат настоящ адрес в Община  Крушари, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – град Добрич;
Да имат завършено най-малко средно образование;
Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
Да не страдат от психически заболявания;
Да не са съдебни заседатели в друг съд;
Да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;
Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Заявление за кандидатстване по образец (Приложение №1);
Подробна автобиография, подписана от кандидата;
Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки;
Мотивационно писмо;
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ по образец (Приложение №2);
Писмено съгласие по образец (Приложение №3);
Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 
МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
В срок до 15.04.2024 г., кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд– град Добрич подават необходимите документи в Секретариата на Общински съвет Крушари в сградата на Община Крушари (ул. „Девети септември“ № 3а), етаж 3, стая 308.
НАЧИН И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
С Решение № 3/25 от 29.02.2024 г., Общински съвет  Крушари избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към в Районен съд – град Добрич.
Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи се публикуват на интернет страницата на Община Крушари (сектор Общински съвет) най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности
Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет Крушари може да задава въпроси.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет  Крушари становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
След проведеното изслушване, Временната комисия съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет  Крушари  в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община  Крушари (сектор Общински съвет) заедно с протокола от изслушването.
Общински съвет  Крушари в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.
 
 
 
 
ВИДИН КАРАКАШЕВ
Председател на Общински съвет Крушари
 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай