Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заключителна пресконференция по проект BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 - 2021

На 09.04.2024 г. в 10:30 часа в сградата на Общинска администрация – Крушари ще се проведе заключителна пресконференция по проект “Партньорство за адаптация към климатичните промени". Проектът се финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021, по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“. Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 23.11.2021 г. и е с краен срок  на изпълнение 23.04.2024г.

Проектът се изпълнява в широко партньорство, включващо 4 общини от България – Община Смолян, Община Асеновград, Община Свиленград и Община Крушари, „Плеядес България“ ООД - компания развиваща дейност в сферата на устойчивото развитие и партньор от Норвегия - Университетът за наука и технологии в Трондхайм. Програмен оператор на програмата е Министерство на околната среда и водите.


„Тази публикация е създадена в рамките на проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“, който се  осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крушари и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.”

За повече информация натиснете тук.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай