Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Приемане на заявления за ползване на услугата "Личен асистент"и заявления за предоставянето на услугата личен асистент по проект "Подкрепа за достоен живот"

Приемане на заявления за ползване на услугата "Личен асистент"и заявления за предоставянето на услугата личен асистент по проект "Подкрепа за достоен живот", снимка 1

От 8 октомври 2010г. стартира изпълнението на проект  „Подкрепа за достоен живот” по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-5.2.09 „Алтернативи”

За изпълнение на основни дейности по проекта община Крушари

 ОБ Я В Я В А : 

Свободни работни места по позиции, както следва : 

  1. ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

         1.1. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

Ø  лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

Ø  лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и

 Ø  лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

Ø  деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

1.2. Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват сами, в настоящия проект  се реализира чрез два етепа:     

 Кандидатстване: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 

 Предоставяне на социалната услуга: - 12 месеца, от 10.03.2011 г.; 

   1.3. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице , по настоящ адрес в община Крушари- партньор по проекта.Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент.

       1.4. При кандидатстването се прилагат   следните документи:

-документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)

-документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)

-експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)

-документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)

-декларация по образец , че към момента на кандидатстването лицето не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)

-пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично 

 

  2. ЛИЧЕН АСИСТЕНТ 

         2.1. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

Ø   безработни лица;

Ø  трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;

Ø  неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

·         Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.

·         Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.

·         За задоволяване на специфични потребности на хората с увреждания, би било добре да има кандидати за лични асистенти  - лица с помагащи професии, които  могат да извършват почасов труд.

 

2.2. Процедурата за включване на лични асистенти се провежда в същите два етапа, както за кандидатите за ползване на социалната услуга:  

    Кандидатстване: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 

   Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;

   2.3.Всеки кандидат за личен асистент ще бъде уведомен  за  явяване на интервю; при класиране за услугата – включването му в Банка лични асистенти в община Крушари; участие в обучение (ако не е преминал курс по сходни проекти и програми; участие в среща/и с одобрени потребители за избора им на личен асистент; сключване на договор (трудов или за услуга;    

   2.4. Лицата, които желаят да бъдат включени като лични асистенти подават заявление по образец и изискващите се документи – лично,  по настоящ адрес в община Крушари- партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях потребител на социалната услуга.  

      2.5. При кандидатстването се прилагат  следните документи:

-документ за самоличност (копие)

-автобиография

-свидетелство за съдимост

-служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)

-служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

-служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)

-пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия

за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

-копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти

(или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

Кандидати, които притежават знания и практически умения за предоставяне на услугата „Личен асистент” (преминали обучителни курсове и извършвали социалната услуга по други проекти и програми), не се ползват с предимство. Те кандидатстват на общо основание, като одобрените по настоящия проект няма да бъдат включвани в обучителните курсове.

-пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

 

  Образци на следните документи могат да се получат всеки работен ден от 8.00-17.00 часа в стая №211 на Общинска администрация – Крушари, както и да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Крушари:

-заявление за ползване на социалната услуга „Личен асистент”-кликни тук

-заявление за кандидатстване за личен асистент-кликни тук  

 За допълнителна информация – тел. 05771/ 20-24 вътр. 307; тел. 05771/27-86 

Комплектите с документи се приемат до 24 януари 2011г. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай