Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари

На 27.01.2011 година от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари ще се проведе заседание на Общинския съвет.
Заседание на Общински съвет с. Крушари, снимка 1

    
                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ,  ОБЛАСТ   ДОБРИЧ
                             9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
                             E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg
  

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.01.2011 г. от 14.00 часа в заседателната  зала на община Крушари  при следния проект за

                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Приемане  отчет относно дейността  на Общински съвет-Крушари и неговите постоянни комисии за второто шестмесечие на  2010 година.

   Докладва:Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС

2. Докладна записка относно приемане промяна на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

3. Докладна записка относно приемане промяна на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Крушари.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

4. Предложение относно отмяна на Решение № 14/127 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет-Крушари, проведено на 16.12.2010 година.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

5. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Крушари за второто шестмесечие  на 2010 година.
           
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

6. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Крушари за периода 2007-2011 година.
          
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

7. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2011 година.

   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

8. Предложение относно определяне размера на такса битови отпадъци за 2011 година.
                    
   Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

9. Приемане на отчет за разходваните средства за командировки от Председателя на Общинския съвет и Кмета на общината за периода от 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г.

   Докладват:Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
                   Д.Стефанов – кмет на общината

10.Приемане  отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Крушари за 2010 година.
          
   Докладва: Ив.Иванов-зам.кмет и председател на МКБППМН

11.Предложение относно приемане на  Програма за развитие на етническите малцинства в община Крушари   2011-2015  година
          
    Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

12.Предложение относно  „Кандидатстване по проект „Красива България”.

     Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

13.Предложение относно одобряване на проекти за изменение на ПУП-ПРЗ за част от с. Загорци.
                      
    Докладва: Д. Стефанов – кмет на общината

14.Други.                                                                                                                   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани / ако има постъпили в Общинския съвет/.

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на Общински съвет

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай