Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ относно публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Крушари и обслужващите й звена“
СЪОБЩЕНИЕ, снимка 1

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ
от 22.01.2014г.


На вниманието на всички заинтересовани лица и във връзка с публикувана публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Крушари и обслужващите й звена“, в указанията за участие в частта Образец №8 Декларация (по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП) стр.40 е допусната техническа грешка, а именно - в частта „ДЕКЛАРИРАМ“ следва да се чете „Запознат съм със съдържанието на проекта на договора  и приемам  клаузите в него“.

 

 


ДОБРИ СТЕФАНОВ /п./
Кмет на Община Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай