Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари

На 31.01.2014 година от 13.00 часа в заседателната зала на Община Крушари ще се проведе заседание на Общински съвет - Крушари.
Заседание на Общински съвет с. Крушари, снимка 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–КРУШАРИ,ОБЛАСТ ДОБРИЧ
с.Крушари,тел:05771/2272,факс 05771/2136
E-mail obst@krushari.dobrich.net
site:www.krushari.bg
  

 


   На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам  заседание на Общински съвет Крушари на 31.01.2014 г. от 13.00 часа в заседателната  зала на община Крушари  при следния проект за
               
                                        Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Крушари и на неговите комисии през второто  шестмесечие на 2013 година.

   Докладва: П. Янкова – председател на ОбС

2. Предложение относно изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет с. Крушари,неговите  комисии и взаимодействието му с общинската администрация

   Докладва: Б. Петров – председател на ПК по
             „Бюджет,финанси,данъчна политика,         
             икономика,селскостопанство,
             законност, обществен ред, контрол
             и общинска собственост»
                     
3. Определяне месечно възнаграждение на общинските  съветници в Общински съвет – Крушари.
                  
   Докладва: Б. Петров – председател на ПК по
             „Бюджет,финанси,данъчна политика,           
             икономика,селскостопанство,
             законност,обществен ред, контрол
             и общинска собственост»

4. Приемане на график за  организиране на приемни по населени места на Председателя на  Общинския съвет и общинските съветници през м.март-м.април  2014  година.
                                         
    Докладва:П. Янкова – председател на ОбС
     
5. Приемане  на Наредба за условията и реда  за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

6. Докладна записка  относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на общината за 2013 година.

   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

7. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 година.
        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на община

8. Докладна записка относно приемане на Годишна програма  за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014 година.

   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

9. Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на Общинския съвет  за четвъртото тримесечие  на 2013 година.

   Докладва:П. Янкова – председател на ОбС

10.Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на общината  за четвъртото тримесечие  на 2013 година.
        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

11.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви  на  малолетните и непълнолетните  в общината за 2013 година.

   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

12.Докладна записка относно присъединяване  към Споразумението на кметовете.
        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

13.Докладна записка относно кандидатстване на Община Крушари по проект „Красива България”.
       
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
                       
14.Предложение относно одобряване на проект  за изменение на  ПУП-ПР за  УПИ I,  II,  III, IV,  V и  „за  парк” в кв. 17, УПИ  I,  II,  III, IV,  V  „за  парк” в кв. 18 и улична регулация от  ОТ 4 до ОТ 5 и от ОТ 6 до ОТ 7  по регулационни план на с. Поручик Кърджиево и изготвяне на ПУП-ПЗ за УПИ  XI  XII  XIII  XIV  XV  XVI  XVII   XVIII „за  производствена и складова дейност” по плана на с. Поручик Кърджиево, Община Крушари.
        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината         
  
15.Предложение относно одобряване на проекти за ПУП-ПЗ за ПИ № 010043, ПИ № 011050 и ПИ № 014076 в землището на с. Загорци, Община Крушари за промяна на предназначението им от земеделски имоти „нива” в имоти за „изграждане на ветроенергиен парк”.
        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината

16.Предложение относно одобряване на проекти за ПУП-ПЗ за ПИ № 011215, ПИ № 013128 в землището на с.  Лозенец, Община Крушари за промяна на предназначението им от земеделски имоти „нива” в имоти за „изграждане на ветроенергиен парк”.
        
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
                     

17.Други.

   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.

 

ПЕТРАНКА ЯНКОВА:/П/
Председател на ОбС

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай