Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 31.01.2019г.

На 31.01.2019 година от 14.00 часа в заседателната зала на Община Крушари ще се проведе заседание на Общински съвет с. Крушари
Заседание на Общински съвет с. Крушари на 31.01.2019г., снимка 1

 

 
На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 31.01.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за
                                                            
                    Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2018 година.
              
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за второто шестмесечие на 2018 година.
            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Докладна записка относно приемане  разпределението на преходния остатък от  2018 година.
                                                                
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината.
 
4. Докладна записка относно приемане сборен бюджет на община Крушари за 2019 година.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на  Община  Крушари.
 
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
6. Докладна записка относно утвърждаване размера на  трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно приемане отчет  за събраните и несъбрани  приходи от местни данъци и такси за второто шестмесечие на 2018 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно приемане  отчет за изпълнение  на  Програмата за управление на община Крушари за мандат 2015-2019 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост  на община Крушари за 2018 година.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
10.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост за 2019 година.
           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Предложение относно делба на поземлен имот с индентификатор  № 40097.29.46 по кадастралната карта на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Предложение относно отдаване под наем на част от поземлен имот с индентификатор № 40097.29.16 по кадастралната карта на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2018 година.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
14.Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за четвъртото тримесечие на 2018 година.
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
15.Докладна записка относно приемане на отчет за проведените дейности  по Програмата за опазване на околната среда за 2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
16.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
17.Отчет за изпълнение на Плана за действие на община Крушари в изпълнение на областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация за 2018 година.
                         
   Докладва:Д.Стефанов-кмет на общината
 
18.Доклад относно приемане отчет за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2018 година.
                                                                         
   Докладва:Ж.Великова-зам.кмет на общината
 
19.Питания и отговор на питания.
 
20.Други. 
 
  - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.  
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай