Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Местни данъци и такси

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Правно основание: чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 към ЗМДТ


Цена на услугата – 6.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 12.00 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден
Необходими за изпълнение на услугата документи: 1. Искане по образец 2. Копие на документ за собственост 3. Удостоверение за характеристики на имот (за земеделска земя)2. Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси

Правно основание:

Цена на услугата – 2.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден
Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Искане по образец


3. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Правно основание: Глава втора, раздел IV от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата – Безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Искане по образец

 

4. Приемане на данъчна декларация за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на община Крушари

Правно основание: чл. 14 от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата-Безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Декларация по образец 2. Документ за собственост (нотариален акт, договор със силата на нотариален акт, съдебно решение и др.) 3. Вносна бележка за платен данък при придобиване на имущества по възмезден начин и по дарение 4. Удостоверение за наследници (за имот, придобит по наследство) 5. ТЕЛК решение (за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто)

 

5. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

Правно основание: чл. 32, , ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата-Безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Декларация по образец

 

6. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на недвижим имот, ограничени вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства

Правно основание: чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата-Безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Декларация по образец

 

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

Правно основание: чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата-Безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Декларация по образец 2. Копие на документ за собственост 3. Копие на свидетелство за регистрация част I

 

8. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Правно основание: чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата-Безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Декларация по образец 2. Копие на документ за собственост 3. Копие на свидетелство за регистрация част I9. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

Правно основание: чл. 61н от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата-Безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Декларация по образец10. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Правно основание: чл. 61н от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата-Безплатна

Срок на изпълнение - 7 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Искане по образец11. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци.

Правно основание: чл. 71 от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата-Безплатна

Срок на изпълнение - След решение на ОбС

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Декларация по образец12. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Правно основание: Глава втора, раздел I и Глава трета, раздел I от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата – 2.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 4.00 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден
Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Искане по образец13. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

Правно основание: Глава втора от Закона за местните данъци и такси

Цена на услугата – 3.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 6.00 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден
Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Искане по образец14. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Правно основание: чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Цена на услугата – 6.00 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 12.00 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден
Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Искане по образец

 

15. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

Правно основание: ЗМДТ

Цена на услугата-5 лева

Срок на изпълнение - 7 дни

Бърза услуга - 10 лева

Срок на изпълнение - 1 ден

Необходими за изпълнение на услугата документи: 1.Молба-декларация 

 

16. Искане по чл. 58, ал. 1, т.  2 от ЗОП

Правно основание: ЗОП

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - 5 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.Искане по образец

 

17. Искане по чл. 87, ал. 11 по ДОПК

Правно основание: ДОПК

Цена на услугата – безплатна

Срок на изпълнение - 5 дни

Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.Искане по образец

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай