Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№УТ-09-238

08.01.2016г.

 

О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е

 

Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че с Решение №4/35 на Общински съвет – Крушари от 17.12.2015г. се разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземен електропровод с дължина около 16,50м. от съществуващ стълб през ПИ №000144 – полски път до ПИ №000049 в землището на с. Лозенец, община Крушари.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай