Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. №УТ-09-851

09.02.2016г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Крушари, област Добрич, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за електрозахранване на тръбен кладенец в ПИ №000049 в землището на с. Лозенец, общ. Крушари, МТТ 20/0,4 kV. Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация. 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните лица могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.


Обнародвано в Държавен вестник бр.11 от 09.02.2016г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай