Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№УТ-09-853

09.02.2016г.
 
 
О  Б  Я  В Л  Е  Н  И  Е
 
 
 
Община Крушари на основание чл. 124б ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че със Заповед №РД-08-65 от 02.02.2015г. на Кмета на община Крушари се разрешава изработването на подробен устройствен план – план за застояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ №059028 в стопански двор на с. Лозенец, община Крушари с определяне на предназначение „ПСД – складиране на селскостопанска продукция и инсталация за изваряване на тревни култури”.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.  
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай